Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Nyíradonyban

TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00011

Támogatás adatlapja

Alapadatok

Pályázó neve: NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt megnevezése: Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Nyíradonyban
OP név: TOP
Pályázati kiírás megnevezése: TOP-5.2.1-15-HB1 – A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok
Projekt helyszíne (régió): Észak-Alföld
Projekt helyszíne (megye): Hajdú-Bihar
Projekt helyszíne (település): Nyíradony
Megítélt összeg: 50 000 007 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.06.13
Forrás: ESZA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória: A marginalizálódott közösségek – például a romák – társadalmi-gazdasági integrációja, A munkakeresők és inaktívak foglalkoztatáshoz való hozzáférése, ideértve a tartósan munkanélküli és a munkaerőpiactól távol eső személyeket, a helyi foglalkoztatást érintő kezdeményezések és a munkaerő mobilitásának támogatása révén, Az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében, A fenntartható város-/vidékfejlesztés egyéb integrált megközelítései, Egyéb, meg nem határozott szolgáltatások, Nem alkalmazható, Vissza nem térítendő támogatás
Uniós társfinanszírozási ráta: 84,999996 – ESZA
Projekt összköltség: 50 000 007 .- HUF
Megítélt támogatási összeg 50 000 007 .- HUF

 

 

 PROJEKT ÖSSZEFOGLALÁSA

Nyíradony Város Önkormányzata elkötelezett a település fejlesztése és az Integrált Településfejlesztési Stratégiában megfogalmazott – a leszakadó városrészek fejlesztését, felzárkóztatását célzó – fejlesztések végrehajtásában. A projekt célja Nyíradony leromlott városrészének leszakadását okozó folyamatok megállítása, megfordítása, a terület státuszának emelése. Nyíradony Város Önkormányzata a komplex programában akcióterületként az Integrált Településfejlesztési Stratégiában megfogalmazottaknak megfelelően a 2. számú akcióterület, Városközpontot övező lakóövezet, és kiemelten az azon belül elhelyezkedő, 2. sz. szegregátumot jelölte ki, mely a településen belül az egyik legnagyobb népességgel rendelkező szegregátum. A fejlesztéssel érintett akcióterületi lakosság körében, ahol a KSH-s, valamint az önkormányzati adatok alapján a szegreátum található, igen magas a munkanélküliek, a segélyezettek száma, jellemző az alacsony iskolázottság az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak száma pedig igen magas, mely indokolttá teszi az akcióterületen végrehajtani kívánt beavatkozásokat. A város ezen területek társadalmi, fizikai és gazdasági szempontból is leromlottnak mondható, a város egészétől az akcióterület némely része részben, bizonyos részei pedig teljesen leszakadtak. Fejlesztések alapvető célja ennek megfelelően városrész, akcióterület bekapcsolása a város társadalmi, gazdasági vérkeringésébe, melynek eszközei egyrészt a lentebb bemutatásra kerülő soft tevékenységek, valamint a majd későbbiekben ehhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások.

A komplex telep programok tapasztalatai szerint azok a beavatkozások hoznak hosszú távon eredményt, amelyek az alábbi jellemzőkkel bírnak:

• megfelelően képzett és folyamatosan motivált helyi humán erőforrás áll rendelkezésre

• a szakemberek elkötelezettek

• terepmunka feltételei adottak: van olyan épület, amely a közösségi programok (nagyobb szoba, vagy terem) és az egyéni esetkezelés helyszínéül szolgálhat, akár egy időben is (2-3 helység)

• szociális munkások a célcsoporthoz közel dolgoznak, legjobb, ha közvetlenül a helyszínen (settlement-megközelítés)

• a szakemberek megértik és elfogadják a célcsoport életét és kultúráját, ugyanakkor nem fogadják el a kirekesztődésüket, társadalmi helyzetüket, és az ebből fakadó, a hátrányos helyzetet fenntartó, fokozó, újratermelő viselkedésüket

• megfelelően rugalmas a csapat, jó szervezett, képes a helyi, folyamatosan alakuló igényekhez alkalmazkodni

• a célcsoport érdekeltté tehető, bevonható és alkalmassá tehető a változásra, változtatásra

• a program fokozottan ügyel a célcsoport erőforrásaira, szükségleteire, az elérhető és reális célokra – amelyek lépcsőzetesen épülnek fel -, és arra, hogy a célcsoport számára valóban értékes és értékelhető eredmények minél közvetlenebbül fejtsék ki pozitív hatásukat az egyének és családok életében (gyors feed back a motiváció és az erőfeszítések fenntartása, fokozása érdekében) A célcsoport állapota, bevonhatósága, készsége a változásra minden projekt kulcskérdése.

A Képes/Akarja mátrix (K/A) segítségével azt vizsgálhatjuk meg, hogy a beavatkozás célcsoportja képes-e megtenni a változáshoz szükséges dolgokat (K), illetve akarja-e megtenni azokat (A). A két dimenzió segítségével a mátrix négyféle célcsoportot jelöl ki, amelyekkel kapcsolatban eltérő hozzáállásra van szükség. Az egyes célcsoport-típusokhoz való hozzáállás lehetőségei:

1. Képes és akarja (eddig mégsem történt semmi): Ennek a csoportnak a helyzetében eddig azért nem történt változás, mert valami külsőleg megadható tényező hiányzik. Elsősorban ők azok, akiknek információra van szükségük, hogy tudják, mit kell tenniük. Másodsorban egyéb külső tényezők gátolják, hogy akaratuk és képességük szerint változtassanak: nincsenek eszközeik, nem tudják maguktól leküzdeni a távolságot, stb. A szegregátumokban élő romák esetében ez a csoport igen szűk létszámú – esetükben a kirekesztődéssel is számolni kell, pl. a munkaerő-piaci sikerek hiányát okozhatja az is, hogy nem kapják meg a munkát, bár képesek lennének elvégezni azt.

2. Akarja, de nem képes: Ennek a csoportnak hiányzik a képessége a változásra, változtatásra. Ez lehet a megfelelő iskolai végzettség hiánya, vagy olyan készségek hiánya, amely gátolja őket a hatékony iskolai részvételben, vagy a munka-keresésben és megtartásban (kommunikáció, megjelenés, munkaképesség, konfliktuskezelés, egyéb szociális készségek). A projekt feladata ezzel a viszonylag nagy részarányú csoporttal kapcsolatban az, hogy tréningekkel, képzésekkel, vagy aktív tevékenységgel (házak-kertek rendbetétele, aktív részvételen alapuló programok) képessé kell tenni őket.

3. Képes rá, de nem akarja: Velük kapcsolatban elsőrendű a meggyőzés, motiváció és a serkentés szerepe, hogy akarjanak tevékenyen részt venni, akarják a változást. A telepi romák esetében külön figyelembe kell venni azt, hogy amire jelenleg képesek (képzettség nélkül betölthető munkakörök, az eddigi programok során megszerzett képzettségekre épülő munkakörök) elérhetőek-e helyben, illetve megfelelő kiugrást jelent-e ezen munkakörök betöltése a jelenlegi nélkülözéshez képest. Amennyiben a lehetőségek nem elérhetőek számukra – vagy csak kevesek számára elérhető –, vagy nem jelenet kiugrást az aktuális nélkülözésekhez képest, akkor az összes olyan tevékenység, amely ennek a csoportnak a motiválására, mobilizálására irányul, visszacsap, hatásuk épen az ellenkezőjébe rap át.

4. Nem képes rá, és nem is akarja (mert már megszokta a kudarcot – „tanult tehetetlenség”): a legnehezebb célcsoport, amellyel kapcsolatban nincsenek jól bejáratott utak. A teljes program komplex tevékenységébe érdemes őket bevonni, miközben tudatában kell lenni annak, hogy igen alacsony a siker aránya, illetve a siker sok esetben csak oly módon értelmezendő, hogy a legrosszabb helyzetű csoportból egyesek átlépnek a valamivel jobb helyzetű, de még mindig problémákkal küszködő csoportokba (főképpen a fentebb tárgyalt 2. és 3. csoportba). Esetükben figyelemmel kell lenni a devianciák fokozott valószínűségére, melyek lehetnek önpusztító jellegűek (alkohol, drog, tartós negatív lelkiállapotok) vagy normaszegőek. A szegregátumokban élő romák igen nagy százaléka ebbe a csoportba tartozik. A tevékenységek kidolgozása során a szükségletfelmérés eredményeire alapoztunk, szem előtt tartva a fejlesztési célokat és a célcsoport jellemzőit. Az alábbi komplex programok kerültek kidolgozásra, amelyek egymással szinergiában lévő tevékenységet is tartalmaz, és amelyek segítségével a helyzetelemzésben feltárt probléma több aspektusból kerül megközelítésre és megoldásra.

Önállóan támogatható tevékenységek:

A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából

• A fejlesztés által megvalósításra kerül a közösségi, kulturális és szabadidős programok gyermekek, valamint családok részére.

• A helyi közösségben lévő lehetőségek tudatos kiaknázása, közösségszervező segítségével.

• Közösségfejlesztő tevékenység a hagyományápolás és a művészetoktatás eszközeivel.

B) Folyamatos szociális munka megteremtése:

• Egyéni fejlesztési és szolgáltatási terv kidolgozása, melynek fő elemei a kiinduló állapot felmérése, problématérkép és erőforrástérkép, célkitűzés, cselekvési terv elérhető szakemberek és szolgáltatások a célcsoport szükségleteihez igazodva.

• Szakmai módszertani fejlesztések: adósságkezelési szolgáltatást végző szakember, mediátor, és egyéb, a célcsoport megfelelő fejlesztéséhez szükséges képzettségek, kompetenciák megszerzése.

• Egyéni fejlesztési és szolgáltatási terv, melynek fő elemei a kiinduló állapot felmérése, problématérkép és erőforrástérkép, célkitűzés, cselekvési terv

• Szakmai támogatás, negyedévente szupervízió, biztosítása.

• Kiégés kezelése, kiégés-prevenció.

• Életvezetési és szociális kompetenciák fejlesztése, háztartásvezetés gyakorlattal praktikus tudás átadása

• Adósságkezelési tanácsadás biztosítása

• Háztartási-életvezetési ismeretek bővítése. Egészségfejlesztő program.

  • Szülői kompetenciák fejlesztését célzó programok.

• Utógondozás, utánkövetés az egyéni fejlesztési terv felülvizsgálata 3 hónaponként.

C) Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére:

• Közösségi kert program megvalósítása. Munkaerő-piaci lehetőségek feltárása az egyéni fejlesztési tervben foglalt célok mentén.

• Egyéni fejlesztési tervben foglalt, képzettségi szint növelésére és foglalkoztathatóság javítására irányuló célok érdekében végzett fejlesztő tevékenység.

• Munkaerőpiacon való bennmaradás támogatása egyéni esetkezeléssel.

D) Törekvés a kora gyermekkori, gyermekkori, és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére:

• Célzott, óvoda-iskola átmenetet előkészítő program. „Ügyes kezek” program a manuális, finom-motorikus mozgás fejlesztésére.

• Telepen élő tanulók felzárkóztatása, képesség- és kompetenciafejlesztése. Tehetséggondozás, kreatív foglalkozások.

• Szülői szerep erősítése, egyéni fejlesztési terv alapján egyéni esetkezeléssel. Életvezetési és szociális kompetenciák fejlesztése, háztartásvezetés gyakorlattal praktikus tudás átadása

• Csoportfoglalkozások. Tehetséggondozás, korai fejlesztés, tanulástámogatás, kreatív tevékenység csoportos formában.

E) Törekvés az egészség fejlesztésére:

• Egészségfejlesztő program az egésztudatosság növelése érdekében. Közösségi kert program – egészséges élelmiszerek termelése. Drogprevenciós programok lebonyolítása.

• Egyéni esetkezelés, settlement típusú szociális munka, készségek megtanítása. Drogprevenciós program lefolytatása.

• Szociális épület használata, kapacitás-kihasználtságának növelése, hiányzó higiéniai feltételek pótlása.

F) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása:

• Settlement típusú szociális munka feltételeinek kialakítása az akcióterületen. Egyéni fejlesztési tervre alapozott szolgáltatások biztosítása. A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés megkönnyítése, logisztikai problémák megoldása.

G) Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok:

• – Drogprevenciós programok A szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzése, Drogfogyasztás terjedésének megakadályozása A projekt keretében önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek az alábbiak: a) nyilvánosság biztosítása; b) közösségfejlesztő program végrehajtása; c) amennyiben a projekthez kapcsolódóan az szegregátumból/szegregációval veszélyeztetett területről kiköltöztetés is tervezett a TOP-4.3.1 felhívás keretében, úgy elvárás, hogy a költözők mellett a beavatkozási területen (a költözéssel érintett ingatlanok környezetében) élők felkészítése is megtörténjen, amelyre az alábbi tevékenységek használhatók:

• mentorálás

• mediátor biztosítása

• attitűdformáló tréningek

• előzetes találkozási alkalmak biztosítása a lakók és az odaköltözők között, melyek moderátor, facilitátor bevonásával zajlanak

• lakossági fórumok szervezése.

Projektünk pozitív elbírálás esetén 150MFt alatti összegben kerül Támogatási Szerződés kötésre. Ennek megfelelően a projekt adatalapon szereplő 150 – 500 millió Ft támogatás esetén helyett a Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020“ útmutatóban szereplő 150 millió Ft alatti kategória vonatkozik projektünkre. A projekt adatlap átírása nem megengedett, így a szöveges mezőkben került ez feltüntetésre, illetve a nem releváns sorok az előírás szerint kihúzásra kerültek. A hatályos előírásoknak maximálisan megfelelő kommunikációs csomagot kívánunk külső vállalkozóval megvalósíttatni. Fontosnak tartjuk a környezetkímélő újszerű technológiákat hasznosító projektünk széles körű prezentálását. Nyíradony Önkormányzata a berettyóújfalui, derecskei, nyíradonyi és püspökladányi járások városai számára elkülönített indikatív keretösszegből kívánják megvalósítani a projektet.

 

Megvalósítás kezdete: 2017.07.01.
Megvalósítás vége: 2020.06.30.

 

 

 

 

 

 

2017.06.14

A Nyíradony Város Önkormányzata, Városbarátok Köre, Valcer Táncstúdió, és a Pinokkió Kulturális Egyesület által alkotott konzorcium, mint pályázó TOP-5-2-1-15-HB1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok konstrukció keretében a közreműködő szervezet 50 000 007 forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette a támogató döntés megérkezett.

 

Nyíradony Város Önkormányzata elkötelezett a település fejlesztése és az Integrált Településfejlesztési Stratégiában megfogalmazott – a leszakadó városrészek fejlesztését, felzárkóztatását célzó – fejlesztések végrehajtásában.

A projekt célja Nyíradony leromlott városrészének leszakadását okozó folyamatok megállítása, megfordítása, a terület státuszának emelése.

Nyíradony Város Önkormányzata a komplex programban akcióterületként az Integrált Településfejlesztési Stratégiában megfogalmazottaknak megfelelően a 2. számú akcióterület, Városközpontot övező lakóövezet, és kiemelten az azon belül elhelyezkedő, 2. sz. szegregátumot jelölte ki, mely a településen belül az egyik legnagyobb népességgel rendelkező szegregátum.

Fejlesztések alapvető célja ennek megfelelően városrész, akcióterület bekapcsolása a város társadalmi, gazdasági vérkeringésébe, melynek eszközei egyrészt a lentebb bemutatásra kerülő soft tevékenységek, valamint a majd későbbiekben ehhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások.

 

Az európai uniós támogatás segítségével a fent megfogalmazott célok eléréseihez kapcsolódó programelemek megvalósítása a támogatási szerződés megkötését követően rövid időn belül elindulnak.

 

 

 

 

 

 

  1. július 24.

A Nyíradony Város Önkormányzata, Városbarátok Köre, Valcer Táncstúdió, és a Pinokkió Kulturális Egyesület által alkotott konzorcium, mint pályázó TOP-5-2-1-15-HB1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok konstrukció keretében a közreműködő szervezet 50 000 007 forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette a támogatási szerződés megérkezett.

Támogatási szerződés aláírására a nyertes Konzorciumi tagok és a Közreműködő szervezet között 2017.07.21.-én került sor.

 

 

Megvalósítás kezdete: 2017.08.21. 
Megvalósítás vége: 2020.08.20. 

 

 

 

 

További linkek:

https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_projektkereso

https://www.palyazat.gov.hu/top-521-15-a-trsadalmi-egyttmkds-erstst-szolgl-helyi-szint-komplex-programok

 

 

Miniszterelnökség Ügyfélszolgálat

Telefon: +36 1 896-0000

E-mail: http://palyazat.gov.hu/eugyfelszolgalat

Honlap: http://palyazat.szechenyi2020.hu/

 

PDF változat