Pályázati kiírás!

Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. május 01-től 2023. április 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4254 Nyíradony, Dózsa György utca 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás (tagok: Nyíradony, Hajdúsámson, Nyíracsád, Nyírábrány, Fülöp, Újléta, Álmosd, Balkány, Nyírmártonfalva, Nyírmihálydi, Vámospércs) által fenntartott intézmény vezetése, felelősség az intézmény működéséért. Az intézmény munkatársai felett munkáltatói jogkör gyakorlása. Az intézmény képviselete külső szervek előtt. Tervezés, vezetés, irányítás és ellenőrzés az intézmény szakmai egységeinek valamennyi területén. Az intézmény gazdálkodásának, működésének, költségvetésének elkészítése, az előirányzat felhasználás ellenőrzése, utalványozási feladatok ellátása. Főbb tevékenységek és feladatkörök: Gyermekjóléti és szociális alapellátási feladatok – társulási formában történő – ellátása, koordinálása, szervezése. – Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása a család- és gyermekjóléti szolgálat keretében Nyíradonyban, Hajdúsámsonban, Nyíracsádon, Nyírábrányban, Újlétán, Fülöpön és Álmosdon, – Család- és gyermekjóléti központ működtetése a Nyíradonyi Járás településeire vonatkozóan, – Házi segítségnyújtás, étkeztetés biztosítása Nyíradonyban, Hajdúsámsonban, Nyíracsádon, Nyírábrányban, Újlétán és Fülöpön, – Támogató szolgáltatás biztosítása Hajdúsámsonban, Nyíradonyban, Nyíracsádon és Fülöpön, – Tanyagondnoki szolgáltatás biztosítása Nyíradony és Hajdúsámson külterületi településrészein, – Idősek nappali ellátása (idősek klubja működtetése) Hajdúsámsonban, – Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása Hajdúsámson, Nyíradony és Nyíracsád településeken, – Gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsődék működtetése Nyíradonyban és Hajdúsámsonban,

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. rész Alapellátások 1. pontjában meghatározott képesítés,
  •       szociális alapellátás vagy gyermekjóléti alapellátás területén szerzett – Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
  •       – magyar állampolgárság, – büntetlen előélet, – cselekvőképesség, – szociális szakvizsga, – egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       részletes szakmai önéletrajz, – az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata, – az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program, – 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, – nyilatkozat, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, – nyilatkozat, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kondásné Erdei Mária Társulási Tanács elnök nyújt, a 0652203692 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás címére történő megküldésével (4254 Nyíradony, Árpád tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 355/2018. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
  •       Személyesen: Kondásné Erdei Mária Társulási Tanács elnök, Hajdú-Bihar megye, 4254 Nyíradony, Árpád tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásban szereplő feltételek meglétét bizottság értékeli, és az érvényes pályázatokat a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa elé terjesztik. A Társulási Tanács az érvényes pályázatot benyújtók meghallgatását követően dönt a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       www. nyiradony.hu – 2018. március 1.
  •       A társulásban részt vevő 11 önkormányzat székhelye (a helyben szokásos módon) – 2018. március 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.