Szivárvány Önkormányzati Óvoda

Óvodavezető: Nádróné Sopronyi Anna

Elérhetőség: Nyíradony, Temesvári u. 26.
Telefon: 52 / 203-030
Nyitva tartás: Hétfő-péntek 06.30 – 17.00 -ig

ÓVODAI EGYSÉGEK

A város alközpontjában 1983- ban épült fel 175 férőhelyes 7 csoportos óvodánk egy alsó fokú oktatási komplexum részeként. Jelenleg az 7 csoportban 210 fő gyermek van elhelyezve. Az épület modern, kétszintes panel építmény, ami a 21. század elvárásainak megfelel. Tágas, világos, barátságos termeiben folyik az alapozó nevelőmunka.

ARADVÁNYPUSZTA
Közös önkormányzati fenntartású, fejlődő tanyai település, Nyíradony városával. Óvodánk első csoportja 1975-ben épült, amely 1988-ban tovább bővült még egy csoporttal.
Óvodánkban 23 fő  az alkalmazottak száma, Telephelyen 6 fő, ebből 18 fő óvodapedagógus, 10 dajka és 1 fő ügyviteli dolgozó látja el a feladatot. A földrajzi távolság ellenére megpróbálunk egységes szellemben, ugyanazon nevelési program szerint végezni a nevelési, fejlesztési feladatainkat, a napi 1030 órás nyitvatartási időben. A családias nevelést hangsúlyozva számítunk a szülők együttműködésére, segítségére, mert fontos számunkra a jó partneri viszony kialakítása a gyermek érdekében.

ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉJA
• Harmonikus személyiségfejlesztés – a különböző szociokultúrális környezetből, és különböző testi és egyéni képességekkel érkező gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése, a személyiség kibontakozásának elősegítése, az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.
• Iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzése, prevenciója
• A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek:
• esélyegyenlőségének növelése
• a hátrányok csökkentése
• egyéni szükségleteiknek megfelelő speciális fejlesztése,
• az iskolai életmódra és az életpálya-építésre való felkészítés

ÓVODAI NEVELÉSÜNK FELADATAI
Az óvodai nevelésünk feladata gyermekeink testi és lelki szükségleteinek kielégítése, ezen belül:
• az egészséges életmód alakítása
• az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása
• az anyanyelvi- és értelmi nevelés megvalósítása
• a társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése / szűkebb környezet megismerése, környezet megóvására nevelés, multikulturális tartalmak beépülése és munkára nevelés /

GYERMEKKÉPÜNK
Minden gyermek egyedi, megismételhetetlen személyiség, egyéni fejlődési úttal és ütemmel, tanulási stílussal és sajátos szociokultúrális családi háttérrel. Ezek ismeretében alakítjuk ki a gyermekcsoportban az egyéni fejlesztés lehetőségeit.
Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni: akik

• rendelkeznek pozitív énképpel, alakul kulturális identitásuk, kíváncsiak, önállóak, ismerik a saját értékeiket
• pozitív hozzáállással fordulnak a felfedezés, a megismerés felé, tapasztalatokat szereznek, amelyek hozzájárulnak testi, szociális, emocionális és intellektuális fejlődésükhöz
•  megtanulják és megtapasztalják, az együttműködésekben az alkalmazkodás és az önérvényesítés lehetőségeit, a kompromisszumok stratégiai elemeit
• képesek társaikkal és a felnőttekkel szívesen kommunikálni, kapcsolatot teremteni és kontaktust fenntartani
• képesek önmagukat szabályozni, rendelkeznek, önkontrollal, szeretik a természetet, védik az élőlényeket, a környezetet
• tisztelik, ismerik és ápolják  a helyi hagyományokat
•  megtanulják az elfogadó-befogadó együttélés normáit társaikkal
• Ismerik az egészséges életmód alapjait
•  megtanulják az elfogadó-befogadó együttélés normáit társaikkal
• szükségletük alakul ki az egészséges életmódra (mozgás, korszerű táplálkozás, egészségügyi szokások),,
• elsajátítják az önkifejezés módjait (mozgás, művészeti tevékenységek),
• rendelkeznek az ismeretek elsajátításához szükséges készségekkel;
• képesek megoldani egyszerűbb szervezési feladatokat
• igénylik a játékot és keresik az együttműködést társaikkal, egyeztetik elképzeléseiket
• optimista szemléletűek, jó kedvűek, tudnak  örülni a kis sikereknek is
• az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek megismerik a saját kulturális értékeiket, hagyományaikat.
• rendelkeznek az iskolai tanuláshoz szükséges motiváltsággal, örömmel, kíváncsian várják az iskolába lépést

ÓVODAKÉPÜNK

Nevelésfelfogásunk egyik alaptézise, hogy az óvoda pedagógiai gyakorlata csakis a családi nevelésre építve, annak céljait és eredményeit figyelembe véve lehet eredményes. Programunk abból az alaptételből indul ki, hogy a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvoda kiegészítő szerepet játszik, s a család értéket közvetít a gyermek felé, még akkor is, ha funkció zavarai következtében nem működik, mindig jól. Az óvoda csak a családdal együtt a családi nevelés funkcióját erősítve tudja nevelő szerepét betölteni. Különös figyelmet fordítunk a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének, megteremtésére, az integrált nevelésre, az egyéni kompetenciák megfelelő alakítására, a környezeti nevelésre, a környezettudatos magatartás megalapozására. A veszélyeztetett és a halmozottan hátrányos helyzetű családok esetében a gyermekek érdekében felvállaljuk a családi nevelést kiegészítő tevékenységet is. Az etnikai kisebbséget tekintve, gyakrabban kerül erre sor a nehéz helyzetben lévő cigány családok körében.

Olyan óvodát szeretnénk:
• ahol a gyermekek és a felnőttek is jól érzik magukat
• ahol a sajátos nevelési igényű gyermekek elfogadás-befogadása a gyermekek, a dolgozók és a szülők körében is természetes, módon megvalósul
• ahol derűs, családias a légkör
• ahol a szeretet, megértés, támogatás megteremti a biztonságérzetet
• ahol megtanulnak a különbözőséggel természetes módon együtt élni, s képes befogadóvá válni
• ahol a gyermeki szükségletekhez igazodó, esztétikus a tárgyi környezet
• ahol a tevékenységek rendszerében biztosított a játék elsődlegessége
• ahol változatos, sokszínű tevékenység biztosítja a gyermekek képességeinek kibontakoztatását, a differenciált, sérülés-specifikus személyiségfejlesztést
• ahol megkülönböztetett figyelem kíséri a gyermekek anyanyelvének, mozgásának fejlődését, fejlesztését
• ahol stabil szokás és szabályrendszer szolgálja a közösségi magatartás alakulását, fejlődését
• ahol jól fejlett gyermekek készülnek az iskolába.

NEVELÉSI PROGRAMUNK

Nevelőtestületünk 1999 évben elkészítette a helyi, gyermek központú környezetbarát pedagógiai programját, és a kiegészítő programot a roma gyermekek részére. A Komplex Prevenciós Óvodai Programot adaptáltuk a helyi viszonyoknak megfelelően. A múlt során elért eredményeket, a helyi szokásokat megtartottuk és beépítettük programunkba, hiszen a pedagógus elődeink is az emberi értékek kibontakoztatásáért fáradoztak, amiért mi is törekszünk a jelenben.
Programunk választását indokolta, hogy az átlagos, az átlag alatt lévő, és a hátrányos szociális környezetből jövő gyermekek száma elég magas. E program eredményesen segíti ezen gyermekek felzárkóztatását, fejlesztését valamint a tehetséggondozást.
Programunk a következőket nyújtja:
• 3-7 éves gyermekek egészséges harmonikus fejlesztését életkori és egyéni sajátosságainak szem előtt tartásával
• sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális, értelmi érettség kialakulását
• iskolai tanulási zavarok óvodáskori megelőzését
• segítjük a hátrányos szociális környezetből jövő gyermekek felzárkóztatását
• tehetséggondozást

NEVELŐTESTÜLET

Felfogásunkban a nevelési program eredményes megvalósításának záloga az óvodapedagógus. Ezért fontos, az ő személyisége, szakmai tudása, elkötelezettsége, személyes kiállása nevelési elveinkért, céljainkért, hitvallásunkért.  A szervezet valamennyi tagjával közös képviseletre törekszünk meggyőződéseink, értékeink, normáink tekintetében.  Munkatársaink elfogadják és tisztelik egymást, munkánk során együttműködünk, közösen dolgozunk. A kollegák átadják egymásnak tapasztalataikat, megosztják egymással a feladataikat. Az óvónők és a dajkák a csoportokban együtt dolgoznak. Céljaink megvalósítása érdekében kapcsolatainkban nyíltak és őszinték vagyunk. Szakmai munkánkat belső hittel, elkötelezettséggel végezzük.
Nevelőtestületünket 18 fő szakképzett óvodapedagógus alkotja, s innovációs készségüknek köszönhetően van közöttünk közoktatás vezető, óvodavezető gyógytestnevelő, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, beszédfejlesztő, mentálhigiénés szakember, szociális munkás és tanító.  Munkánkat szakképzett dajka nénik segítik. Ilyen felkészültséggel bátran vállaljuk a programunk gyakorlatban való hatékony megvalósítását.

KÚLTÚRAÁTADÁS

A kultúra átadása a MOZGÁSON és a JÁTÉKON keresztül, változatos, érdekes, sokszínű komplex tevékenységek során történik.
A műveltségi területeket nem választjuk szét mereven, mert a gyermekeket ért ingerek az életben sem szelektálódnak. Minden lehetőséget, váratlan eseményt tudatosan kihasználunk, egy adott témát mindig több oldalról közelítünk meg. A tevékenységek a gyermek önkéntelen figyelmére, természetes kíváncsiságára, érdeklődésére épül. Azt mondjuk „ahány gyermek, annyi személyiség” Ezért a gyermek fejlettségéből kiindulva történik az egyéni képességfejlesztés tehetséggondozás, mert  „Nincs két egyforma gyémánt, mindegyikben más a szépség,  Nincs két egyforma gyermek, mindegyikben más az érték”
A foglalkozások kötetlen és kötött formában szerveződnek, de nagycsoportban kötött formát alkalmazunk a hatékonyabb iskolakezdés érdekében.
A különböző zavarral küzdő gyermekek egyéni és kiscsoportos fejlesztését játékidőben szervezzük, amikor mind a két óvodapedagógus jelen van.
A környezetbarát szemlélet áthatja, meghatározza óvodánk minden napi életét, mert a környezet nem csak az otthonunkat, a biztonságunkat nyújtja, hanem a fejlődésünket is szolgálja. Éppen ezért kiemelt helyen kezeljük ezt a területet, megismertetjük óvodásainkkal az élő és élettelen környezetet, amiben élnek. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert sok lehetőség kínálkozik a természet csodáinak megismerésére, felejthetetlen élményszerzésére, mozgásra játszásra. Megtanítjuk, hogyan kell vigyázni a természet épségére és kulturált viselkedésre. Megismertetjük őket, a közelben található a Gúth-i erdő gazdag növény és állatvilágával esztétikus nyugalmat árasztó környezetével. Madarak és Fák napján minden évben kirándulást szervezünk oda. A nagyok a természetben zajló változásokat követik figyelemmel, ahol értékes tapasztalatokat szereznek, amiről véget nem érően tudnak beszélni a mindennapok során.
Buszkirándulást szerveznek a nagycsoportosok szülői kísérettel, hogy természetes környezetben ismerkedjenek a folyóparttal, hegyvidékkel, az állatkert lakóival.

HAGYOMÁNYAINK

Ápoljuk a Nyíradonyban ma is élő hagyományokat, szokásokat, mivel szeretnénk megőrizni azokat az értékeket, amelyek régen apáról – fiúra szálltak, észrevétlenül belénk ivódtak. Életkori sajátosságaikhoz mérten arra törekszünk, hogy megismerjék kisvárosunk kultúráját, színesebbé tegyük hétköznapjaikat, gazdagítsuk tapasztalataikat. Az ünnepeink szüntelen körforgásban, az évszakok váltakozásának megfelelően alakulnak. Ősszel csatlakozunk a város rendezvényéhez a szüreti felvonuláshoz, mulatsághoz, hagyományőrző népi játékkal.
Megemlékezünk október 23.-ról, gyertyát gyújtunk a városban lévő világháborús emlékműnél. A téli ünnepkörünkbe tartozik a Mikulás, az advent időszaka, a várakozás, az előkészületek izgalma, a karácsonyi gyertyagyújtás, ajándékozás, közös ünneplés.
A farsang, az iskolánk tornatermében kerül megrendezésre, szülői segítséggel. Álarcos vigadozás, eszem – iszom, vetélkedés, tánc, tombolázás formájában.
A tavaszi ünnepeink sora a legszebb jeles nappal kezdődik március 15. -el. Ilyenkor elsétálunk a Kossuth szoborhoz, megemlékezünk a márciusi ifjakról, zászlót, kokárdát, csákót készítünk. Folytatódik rendezvényeink sora nyílt napokkal, melyre a tanító néniket és a szülőket hívjuk vendégségbe, hogy betekintést nyerjenek óvodánk mindennapi életébe, képet kapjanak a gyermekek fejlettségi szintjéről.
Az év legbensőségesebb ünnepe az Anyák napja. A hagyományoknak megfelelően versekkel, mesékkel, tánccal, ajándékokkal, virággal köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat.

A Gyermeknapot igyekszünk különlegesebbé tenni a gyermekek számára, mesét, dramatizálunk, énekelünk, kézműves műhelyeket szervezünk részükre.  Számon tartjuk a Víz napját, a Föld napját, az Állatok világnapját, melyet igyekszünk érthető módon közelebb hozni hozzájuk, megértetni velük, e napok jelentőségét. Kísérletezünk, kirándulást, vetélkedőket szervezünk, lombtalanítást végzünk, növénygondozást, veteményezést kezdeményezünk és rajzpályázatot hirdetünk-e jeles napokra.

CSOPORTSZERVEZÉS

Homogén és heterogén életkorú csoportokat egyaránt szervezünk. A csoportszerkezet kialakításakor a gyermekek személyiségét,fejlettségét, a gyermekközösség összetételét és a szülők igényeit vesszük figyelembe. A vegyes összetételben az egymáshoz közelálló korosztályok (3-4 éves, 4-5 éves, 6-7-8 éves) nevelését tartjuk elfogadottnak, hatékonynak.

NAPIREND

Életünk ritmusát az évszakok, bennük a hétköznapok és jeles napok váltakozásai adják. Időkerekünk folyamatos, rugalmas, az egyénhez, a gyermeki szükségletekhez igazított. Napirendünk igazodik a különböző tevékenységekhez, a gyermek egyéni szükségleteihez, tükrözi szokásainkat, igényeinket, a tevékenységeink közötti harmonikus arányokat, biztosítva a játék kitüntetett szerepét.

SZOLGÁLTATÁSAINK

A szülők igényeinek megfelelően különböző szolgáltatásokat nyújtunk, pl. mozi, színház, beszédjavítás, hitoktatás, ovis -foci, néptánc, gyógytestnevelés, játékos angol, mini-bábszínház, fejlesztő foglalkozás.
Folyamatos feladatunk a Minőségbiztosítási és minőségfejlesztési rendszer működtetése óvodánkban, ennek megfelelően célunk, hogy óvodánk egyenletesen, kiszámíthatóan, zavartalanul működjön, és az óvodahasználók jól érezzék magukat, hogy megfeleljünk igényeiknek, elvárásaiknak.

ESZKÖZPARKUNK

Feladatainknak megfelelően tárgyi felszerelésünket évről-évre bővítjük, kül- és beltéri fejlesztő eszközökkel. A beszerzés pályázati pénzekből, szülői segítségből és önerőből történik. Büszkék vagyunk a tágas, bokros, fás, virágos udvarainkra.
A tornaszoba hiányát pótolja az udvar adta lehetőség, ahol többfunkciós, fából készült mászóka, egyensúlyozó mozgásra alkalmas tornaszerek, sportolást segítő felszerelések teszik lehetővé a gyermekek testi fejlettségét, koordinált mozgásuk kialakítását. Eszköztárunkat tovább szeretnénk bővíteni, és többször szeretnénk igénybe venni az iskolánk tornatermét.

ÓVODÁNK JÖVŐKÉPE
Egészséges, békés, családias hangulatú „gyermekszigettel” várjuk a bölcsödéből, családból jövő apróságokat, ahol szerető, féltő, gondoskodó támogatással, együttmunkálkodással kibontakoztathatja egyéni képességeit, segítségünkkel megvalósíthatja önmagát, kiélheti alkotásvágyát. A változatos, sokszínű tevékenységek során maradandó, meghatározó élményeket, tapasztalatokat szerezhet, közben megőrizheti játékos, derűs, boldog gyermekkorát. Azt szeretnénk, hogy óvodásaink érzelmileg biztonságban éljenek, eleveneszű, tevékeny, egészségesen élő, a világunkban otthonosan mozgó, a környezetét szerető- védő ember váljék belőlük.

A gyermeknevelés veszélyes dolog,  ha sikerül rengetek küzdelem gond az ára,  ha nem sikerült felülmúlhatatlan fájdalom”  / Demokrítosz /